A hetedik te magad légy!

Szent Mártonnal ellentétben a Mikulás még sem ajándékot hoz a fiataloknak idén Pesterzsébeten. Ismét benyújtotta a hivatal a szociális-ágazat átszervezéséről a javaslatot.
 
Szent Márton napján a felszólalásom után a polgármester visszavonta az eredeti javaslatot, hogy szakmailag kiérleltebb, pénzügyileg alátámasztott javaslatot nyújtson be a testületnek. A most benyújtott javaslat már tartalmazza azoknak a számításoknak, költségelemzéseknek egy részét amelyeket novemberben hiányoltam. Ez kétségkívül előnyére válik az előterjesztésnek, az előző testületi ülésen két lehetséges utat vázoltam fel:
  • alkot a kerület egy világos egészségügyi és szociális koncepciót az elkövetkező négy évre és a koncepció mentén rangsorolja a fejlesztéseket (adott esetben az ellenkező irányú lépéseket).
  • fiskális szemlélet alapján csak a költséghatékonyságot tekinti elsőrendű szempontnak.
A városvezetés döntött, a második utat választja, ezek után ha fiskális szemmel nézzük a változtatásokat a polgármester betartotta az ígéretét.
 
Fentiek tükrében mivel az egészségügyi és szociális szempontok háttérbe szorultak az anyagot ezek után a kerület Szociális és Egészségügyi Bizottsága komolyabb egyeztetés nélkül tárgyalásra alkalmasnak tartotta, a szakmai vitát nem is folytatta le a javaslatokról.
 
Egyetlen igazán nagy meglepetést okozó pontja van az előterjesztésnek:
 
a hatodik, ugyanis a novemberi bejegyzésemben leírtakkal ellentétben ismét szerepel a Pince Ifjúsági Iroda megszüntetése a határozati javaslatok között.
 
Szerepeljenek itt tehát mementóként az alpolgármester és polgármester ígéretei újból a hatodik napirendi ponttal kapcsolatban:
 
Földesi Gyula: … Az elmúlt napokban tájékozódtak ebben a kérdésben és úgy látják, hogy nem lenne bölcs döntés összevonni a Máltai játszóteret és az ifjúsági irodát. Fentiek miatt javasolja, hogy maradjon a jövőben is a Ferenc utcában az ifjúsági iroda már csak azért is, mert ezek a fiatalok megszokták ezt a helyiséget. Ide járnak problémás gyermekek is, akik valamilyen függőségben szenvednek és helytelen lenne, ha kisgyermekes családokkal találkoznának ilyen állapotukban. Kialakult már ott egy jó rendszer, így javasolja, hogy az ifjúsági iroda maradjon a Ferenc utcában. Köszöni az elmúlt hetekben adott észrevételeket és konstruktivitást.
Szabados Ákos: A határozati javaslatsorból kerüljön ki az Ifjúsági Irodára vonatkozó javaslat, hiszen ebben a képviselők véleménye egységesnek tűnik. A képviselő-testületi ülésen elhangzott kéréseknek megfelelően a számokkal alátámasztott anyag kerüljön beterjesztésre. Az addig rendelkezésre álló időszak mind az átalakítás költöztetés költségeit, az értékbecslést és az ingatlan eladásával kapcsolatos műszaki állapotfelmérést is tartalmazhatja majd.
A napirendet az előterjesztő nevében visszavonja.
 
A hetedik te magad légy!
 
 
 
Breaking news: Pesterzsébet Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága december 1-én 15 órai kezdettel ülésezett.
Az ülésen napirenden szerepelt a szociális ágazat átalakításának napirendje is. A bizottság pedig a Szociális Bizottsággal ellentétben tárgyalta is az előterjesztést.
Az ülésen többen is szóvá tették, hogy a módosított előterjesztés ugyan néhány kimutatással bővült, de a novemberi testületi ülésen felmerülő kérdésekre még mindig nem nyújt elégséges választ. A Nagy Győri István utcai Központ megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi és költségvetési kérdéseimre pedig hivatal képviselői a bizottsági ülésen sem tudtak kielégítő választ adni. Fentiekre való tekintettel a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztésnek a Nagy Győri István utcai Központ megszüntetését tartalmazó 1. és 2. pontját tárgyalásra alkalmatlannak tartja és annak előkészítésére egy kerek esztendőt ad a hivatalnak (magyarul nem támogatja 2012-ben a bezárását). Másrészről nem támogatja a Pince Ifjúsági Iroda bezárását sem, a további pontjait az előterjesztésnek tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Az előterjesztés:

 

Tárgy: Javaslat az egészségügyi és szociális ágazathoz tartozó intézmények kiadásainak csökkentésére
Tisztelt Képviselő-testület!
 
A 2011. november 17-i ülésén elhangzottak alapján az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Osztály a társosztályokkal egyeztetve adatokkal kibővítette az egészségügyi és szociális ágazathoz tartozó intézmények kiadásainak csökkentéséről szóló előterjesztést.
 
Pesterzsébet Önkormányzatának Egészségügyi Szolgálatánál, Pesterzsébet Önkormányzatának Egyesített Bölcsődéinél, valamint Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatójánál költségcsökkentésre a jelenlegi jogszabályok figyelembe vételével nem látunk lehetőséget.
A Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központtal kapcsolatos költségcsökkentésről és átszervezésről (kötelező, nem kötelező feladatok) a Képviselő-testület 2011. januári ülésén döntött. A testületi határozatnak megfelelően a feladatot az önkormányzat részben már végrehajtotta, de pl. a támogató szolgálat esetében a végrehajtás határideje 2011. 12. 31.
Az intézmény szolgáltatásainak tekintetében további racionalizálásra látunk lehetőséget, annál is inkább, mert a rendszeresen használt 8 telephely műszaki állapotának szinten tartására a magas költségek miatt csak részben képes az önkormányzat.
 
 Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ
 
Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatal 2010-ben hatósági ellenőrzést végzett a Szociális és Gyermekvédelmi Központban. A hivatal 2011. február 4-i végzésében a fenntartót 120 napos határidővel az alábbi intézkedés megtételére kötelezte.
 
 
Ssz.
Hiányosság
Intézkedés, észrevétel
1.
A Lajtha utcai Szociális Szolgáltató Központ akadálymentesítése a belső udvar irányába
A Városfejlesztési Osztály tájékoztatása szerint az idei szűkös költségvetés nem tette lehetővé ennek a feladatnak a tervezését
2.
A Marót utcai Szociális Szolgáltató Központ épületét körbevevő járda felújítása
A Városfejlesztési Osztály tájékoztatása szerint az idei szűkös költségvetés nem tette lehetővé ennek a feladatnak a tervezését
3.
A Nagy Győry István utcai Szociális Szolgáltató Központ felújítása, beázás teljes megszüntetése
2010. október-november hónapban a tető felújítási munkálatok befejeződtek, a teljes felújításra nincsen forrás.
 
A Lajtha és Marót utcai Szociális Szolgáltató Központokban jelzett hiányosságok megszüntetését a 2012. évi költségvetés előirányzatai között meg kell tervezni.
A Nagy Győry István utcai Szociális Szolgáltató Központ és a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ székhelyének felújítása (Nagy Győry István utca 29-31/a) az előzetes felmérés alapján nagy összegű ráfordítást igényelne, melynek forrása jelenleg nem áll rendelkezésre.
 
A Városfejlesztési Osztály tájékoztatása szerint a Nagy Győry István utcai épület felújítási és átalakítási munkáinak becsült költsége (terasz teljes burkolása, szigetelés, tetőszerkezet átépítése, belső festések, nyílászárók, gépészeti munkák stb): nettó 12.000 000,-Ft
 
Az ágazati osztály, valamint az intézmény vezetője megvizsgálták a feladat ellátás más telephelyen történő biztosításának lehetőségét. A Nagy Győry István utcai Szociális Szolgáltató Központ, mint telephely bezárása, a feladatellátás átszervezése komoly odafigyeléssel, jól összehangolt munkával és a székhely számára biztosított „többletterülettel” megoldható.
A Lajtha László utcai Hajós Alfréd Általános Iskola két termének (mely a Gyermekjóléti Központ közvetlen szomszédságában található) a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központhoz csatolásával a probléma megoldható lenne. (Pesterzsébet Önkormányzatának vagyonkataszteri nyilvántartása szerint az épületrész jelenleg is a PSZGYVK használatában van).
 
1.)
Javasoljuk a képviselő testületnek, hogy a szociális alapszolgáltatások az intézmény Marót, Lajtha, Vágóhíd utcai telephelyeire kerüljenek átcsoportosításra. Az ágazati jogszabályok értelmében a szociális alapszolgáltatások biztosítása működési engedély köteles. Az intézmény tájékoztatása szerint az ellátottakkal kötött megállapodások száma indokolttá teszi az idősek klubja, és a házi segítségnyújtás szolgáltatások működési engedélyének módosítását az alábbiak szerint.
 
Szociális Szolgáltató Központok
Engedélyezett
ellátotti szám
Módosítási javaslat
Ellátotti szám (fő)az új működési engedély szerint
Lajtha L.
Házi segítségnyújtás
Klub
Étkeztetés
 
55 fő
25 fő
175 fő
 
+15 fő
     +10 fő
+30 fő
 
70
35
205
Nagy Győry István u.
Házi segítségnyújtás
Klub
Étkeztetés
 
52 fő
40 fő
120 fő
 
0 fő
0 fő
0 fő
 
0
0
0
Maróth u.
Házi segítségnyújtás
Klub
Étkezetés
 
36 fő
30 fő
130 fő
 
+ 14 fő
+10 fő
+45 fő
 
50
40
175
Vágóhíd u.
Házi segítségnyújtás
Klub
Étkeztetés
 
43 fő
30 fő
120 fő
 
+ 23 fő
+ 20 fő
+ 45 fő
 
66
50
165
Összesen
856
 
856
 
 
A működési engedély módosítását követően a jelenleg is biztosított férőhely, és ellátotti szám összességében nem változik.
 
Az Osztály kérésünkre megvizsgálta a telephely és székhely áthelyezésének költségeit is. Tájékoztatása szerint a Hajós Alfréd Általános iskolától kapott helyiségek felújítási, átalakítási munkáinak becsült költsége (tisztasági festés, leválasztás iskolától, szükséges épületgépészeti átalakítások) nettó 500.000.-Ft
A Marót és Vágóhíd utcai szolgáltató központok becsült átalakítási költsége (legszükségesebb tisztásági festések és gépészeti javítások, akadálymentesítés): nettó 2.900.000.-Ft.
Költözés várható becsült költsége (csomagoló papírokkal, dobozokkal, stb) nettó 800.000.-Ft.
 

A Vagyongazdálkodási Osztály megvizsgálta a Nagy Győry István utcai és a Mártírok útjai telephelyek értékesítésének esetleges lehetőségét. Tájékoztatásuk szerint a Nagy Győry István utcai épület bruttó könyv szerinti értéke 45.793.853 Ft, a 2001. évi becsült értéke, mely jelenleg is releváns kb. 50.619.888 Ft. A Mártírok útja 87/a alatti épület bruttó könyv szerinti értéke 5.482.375 Ft, a 2001. évi becsült értéke 9.950.850 Ft.

 

 
2.)
A Nagy Győry István utcai telephely bezárásához kapcsolódó takarékossági intézkedések:
 
A Nagy Győry István utcai Szociális Szolgáltató Központ, – mint telephely – bezárása indokolttá teszi egyes munkakörök megszüntetését.
 
 
 
Várható megtakarítások (Nagy Győry István utcai Szociális Szolgáltató Központ)
 
 
státusz
 
Bér + járulék
/eFt/hó)
Felmentésre járó bér
/eFt)
Végkielégítés
(eFt
Várható megtakarítás (eFt) 2012.
Várható megtakarítás (eFt) 2013.
Központvezető
1
283.-
2.272.-
568.-
568.-
3 396.-
Klubvezető
1
144.-
434.-
145.-
1 158.-
1 728.-
Összesen:
2
427.-
2.706.-
713.-
1.726.-
5 124.-
 
A Nagy Győry István utcai Szociális Szolgáltató Központ (telephely) bezárása esetén az intézmény dologi kiadása előre láthatólag 1 961e Ft-tal csökken.
A Nagy Győry István utcai székhely bezárásával az intézmény dologi kiadása is kb. 1.502e Ft-tal csökken. A székhely és telephely bezárása összesen 3 463e Ft/év dologi, és 5 124e Ft személyi kiadást, összesen kb. 8 587eFt csökkenést eredményez 2013 évre.
 
 
3.)
A költségtakarékossági szempontokból 1 db műszakilag elhasználódott gépkocsi értékesítésre került, ezért egy fő gépkocsi vezetői állás 2012. január 1-től megszüntethető.
 
 
 
Várható megtakarítás
 
 
státusz
 
Bér + járulék
e Ft/hó
Felmentésre járó bér
/eFt)
Végkielégítés
(eFt
Várható megtakarítás (eFt) 2012.
Gépkocsivezető
1
119.-
239.-
0
1 194.-
 
4.)
Támogató Szolgálat,
A Képviselő-testület a 030/2011. (I.27.) Ök. sz. határozata szerint önként vállalt (nem kötelező) feladatai közül a támogató szolgálatot 2011. 12.31.-vel a pályázat lejártával megszünteti. Az intézmény szakmai létszáma 2012. 01.01-vel 3 fővel csökken.
 
Várható megtakarítások Támogató Szolgálat
 
 
státusz
 
Bér + járulék e Ft/hó
Felmentésre járó bér
(eFt)
Végkielégítés
(eFt)
Várható megtakarítás (eFt) 2012.
Várható megtakarítás (eFt) 2013.
Szolgálat vezető
1
190.-
383.-
1 915.-
2 280.-
Személyi segítő
1
           119.-
0.-
0.-
1 428.-
1 428.-
Személyi segítő
1
158.-
477.-
955.-
477.-
1 896.-
Összesen:
3
467.-
860.-
955.-
3 825.-
5 604.-
 
A Támogató Szolgálat megszüntetése esetén az intézmény dologi kiadása 2.603 e Ft-tal csökkenhet.
 
 
5.)
 
A Nyári Napközis Tábor az iskolai nyári szünet ideje alatt biztosít felügyeletet és étkezést az általános iskolás korú gyermekek számára.
Az 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban gyvt) 41.§ (3) „A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető – a gyermekek életkorának megfelelően ….. nyári napközis otthonban, valamint a Közoktatási törvény hatálya alá tartozó óvodában, iskolai napköziben.
A jogszabály a megoldási lehetőségek egyikeként teszi lehetővé a feladat közoktatási intézmények által történő ellátását is. A nyári szünidei programok szervezése az intézményfenntartó döntésére, a működtetés feltételeinek egyidejű biztosításával történhet.
 
A Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ 2009-óta szervezi és bonyolítja ezt a feladatot. A tábor költsége minden évben meghaladja a 8 millió Ft-ot és az intézmény dolgozóinak nagyfokú leterheltségével jár. Az azt megelőző években az iskolák által szervezett nyári napközis tábor költsége 3 millió Ft volt, ezért a feladat ellátása további átgondolást igényel.
  
6.)
Ifjúsági Információs Iroda
 
A 2012.-évi költségvetési koncepcióban a Képviselő testület döntött arról, hogy megvizsgálja annak lehetőségét, hogy 2012. 01. 01-től a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ nem kötelező feladatként tovább működteti az Ifjúsági Információs Irodát.
 
Személyi feltételek
Az irodában jelenleg egy főállású és két félállású (heti 20 órás) szakember dolgozik.
 
Alapszolgáltatásai:
A Pince Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda fő feladata az információnyújtás, tanácsadás, emellett Internet használatot és egy közösségi helyet biztosít a fiataloknak.
Az Információ nyújtás terén a diákmunka és a továbbtanulással kapcsolatos információk a legnépszerűbbek, tanácsadások közül a jogászt elsősorban felnőttek használják, a pszichológiai tanácsadás egyéni igénybevétele ingadozó.
A pályaválasztási tanácsadás gazdasági okokból megszűnt. Jelenleg tovább tanulási lehetőségeket összegyűjtő könyvekkel és egy személyes beszélgetéssel segítik a pályaválasztási kérdéssel hozzájuk fordulókat.
Az irodába járó fiatalok nagy része folyamatosan visszatérő vendég. A kisebbekre jellemző, hogy a közelben laknak, a középiskolások közül sokan más kerületben laknak, de ide járnak iskolába. Több középiskolát végzett fiatal visszajár a Pincébe a közösség miatt.
 
Egyéb tevékenységeik többek között:
¨       Az iroda rendszeresen helyet biztosít a Pesterzsébeti Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (PIGYÖ) gyűléseinek.
¨       A 2009/2010-es évben az Erzsébet Királyné Szakközép és Szakiskola diákjai számára tartottak drogprevenciós foglalkozásokat, minisztériumi támogatásból.
¨       Részt vettek a Budapesti Ifjúsági Irodák Szövetségének (BIIRSZ) munkájában és a magyarországi ifjúsági irodák országos megbeszélésein (HAYICO), szakmai egyeztetéseken és fiataloknak szervezett programokon egyaránt
 
Csoportok, klubok, programok:
¨       táncversenyt szerveztek 2010. januárjában, amit 2010 októberében, a Pince születésnapja kapcsán egy Ki mit tud? rendezvénnyel ismételtek meg. A Ki mit tud?-on a tánc mellett helyett kapott már az éneklés és a szavalás is.
¨       2010. első félévében önismereti csoportot tartottak fiataloknak.
 
Programok külső helyszíneken:
¨       több alkalommal bekapcsolódtak a kerületi utcai animációs programba
¨       megszervezték a már hagyománnyá vált Pincés vízi túrát. 2010-ben Kelet-Magyarországra, a Túrhoz utaztak egy hetes kenu-túrára a fiatalokkal.
¨       pályázati támogatásból foci bajnokságot szerveztek a Hajós Alfréd Általános Iskola tornatermében.
¨       a Vakok Állami Intézetének speciális iskolájába járó diákokat kísérték egy önkéntes program keretében Pincébe járó fiatalok a budapesti Vidámparkban.
¨       2010-ben is AIDS és drog-totóval várták az érdeklődőket a kerületi AIDS világnapi rendezvényen.
 
 
2010. évi összforgalmi adatok a főbb tevékenységek vonatkozásában:
Megkeresés oka:
0-14 év nő
0-14 év ffi:
15-18 év nő:
15-18 év ffi:
19-25 év nő:
19-25 év ffi:
25 év feletti nő:
25 év feletti ffi:
Össz.:
Látogató:
42
87
86
105
5
24
3
15
367
Beszélgetés:
311
435
748
870
157
247
16
25
2809
Információ kérés:
10
3
24
13
6
7
4
1
68
Internet használat:
86
204
245
462
47
152
25
55
1276
Pszichológiai tanácsadás:
 
 
6
 
3
6
1
 
16
Jogi tanácsadás:
 
 
3
 
 
 
99
27
129
Összesen:
449
729
1112
1450
218
436
148
123
4665
 
7.) Máltai játszótér
A KMOP-5.1.1/c „Legyünk együtt, tegyünk együtt” című pályázatban vállalta önkormányzatunk hogy a pályázat lezártát követően 5 évig működteti a szolgáltatást. A játszótéren jelenleg 3 főállású szociális munkatárs, és 3 fő védett munkahelyen foglalkoztatott éjjeli őr látja el a feladatot. Jelenleg valamennyiüket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság foglalkoztatja. A pályázati kötelezettség miatt a védett munkahelyen dolgozók tovább foglalkoztatása kötelező. Amennyiben a feladat a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központhoz kerül 3 fő nem szakmai státusz bővítésére van szükség, melynek személyi költsége bruttó 119 e Ft/ fő / hó.
A játszótér és játszóház üzemeltetése működési engedély köteles, melynek feltétele további 3 fő szakmai létszám biztosítása.
Az Önkormányzat szerződés szerint a Máltai játszótér működtetéséért 10 656 e Ft-ot fizet évente.
 
8.)Adományraktár
 
A Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ Családsegítő Szolgálata a Budapest XX. Mártírok útja 87/a szám alatt Adományraktárt működtet. Az épület kihasználtsága (heti egy alkalommal 4 óra) nem gazdaságos, ezért meg kell vizsgálni az adományok más telephelyről történő szétosztásának lehetőségét.
 
 
Határozati javaslat:
 
A Képviselő-testület
 
1.         a.)
úgy dönt, hogy a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ székhelyét, valamint telephelyét a (Nagy Győry István utca 29-31/a) megszűnteti.
Az intézmény székhelyeként kijelöli a Budapest XX. Lajtha utcai 5-7. szám alatti telephelyet. A székhely kialakításához biztosítja a Hajós Alfréd Általános Iskola két termét a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központhoz csatolással. Az átalakítással és költözéssel kapcsolatos kiadásokhoz 1.300.000 Ft –ot biztosít.
 
b.)       úgy dönt, hogy a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ székhelyét, valamint telephelyét a (Nagy Győry István utca 29-31/a) nem szünteti meg.
 
2. )                              úgy dönt, hogy a Nagy Győry István utcai Szociális Szolgáltató Központ alapellátási feladatait a működési engedélyek módosításával a Marót utcai Szociális Szolgáltató Központ, a Vágóhíd utcai Szociális Szolgáltató Központ és a Lajtha utcai Szociális Szolgáltató Központ lássa el. A szükséges átalakításokhoz 2.900.000 Ft-ot biztosít.
 
3. )                              úgy dönt, hogy a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központban 2012. január 1-től 1 gépkocsi vezetői státuszt megszüntet.
 
4. )                              úgy dönt, hogy 2012. január 1-től a Támogató Szolgálat megszűnik, az intézmény létszáma 3 fővel csökken. (1 fő szolgálatvezető, 2 fő személyi segítő)
 
5.)       a.)        úgy dönt, hogy 2012.-évtől a nyári napközis tábor működtetését nem a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ látja el. Felhatalmazza a polgármestert, hogy vizsgálja meg a feladatellátás egyéb lehetőségeit.
 
b.)       úgy dönt, hogy a nyári napközis tábort továbbra is a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ működteti.
 
6.)        a.)        úgy dönt, hogy 2012. január 1-től az Ifjúsági Információs Irodát megszünteti.
 
b.)          úgy dönt, hogy 2012. január 1-től az Ifjúsági Információs Irodát nem szünteti meg.
 
7.)        a.)        úgy dönt, hogy 2012. 01. 01-től a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi
                        Központ működteti a Hársfa sétány 11-13. szám alatti játszóteret és játszóházat
(Máltai Játszótér) és ehhez 3fő szakmai és 3 fő nem szakmai státusz bővítést
engedélyez.
 
b.)       úgy dönt, hogy a Hársfa sétány 11-13. szám alatti játszóteret és játszóházat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működteti tovább a közbeszerzési eljárás lebonyolítása alatt (2012. 01. 01-től 2012. 03. 31.) határozott idejű szerződéssel.
 
8.)                   felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budapest XX. Mártírok útja 87/a szám alatti jelenleg adományraktárként működő ingatlan más célra történő hasznosítási lehetőségét vizsgálja meg.
 
 
9.)                               Nyilatkozik arra vonatkozóan, a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott közalkalmazottak foglalkoztatására az Önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a fenntartó körén kívüli munkáltatónál – a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – nincs lehetőség.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet tervezése a csökkentett létszámkeret figyelembe vételével történjen.
 
10.)                             Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 12/A. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével nyilatkozik arról, hogy a 2012. évben az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül biztosítja az 1. a.)-és 2. pontban szereplő költségvetési kiadási előirányzatokat.
 
11.)      Utasítja a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.      
 
Határidő: 2012. március 31.

 

 

 

3 hozzászólás “A hetedik te magad légy!” bejegyzéshez

  1. Igen,
    sajnos várható volt, komolyabb vitát sem okozott a fővárosi közgyűlésben. Hozzá kell tennem: jogosan, ha a kerület lemondott az intézményekről (pedig helyben ismerjük az eddigi eredményeiket) akkor nehezen várható el, hogy a belvárosban döntsenek másként.

  2. Öröm látni,hogy volt valaki aki kiállt az intézmények mellett,és külön öröm,hogy sikeres is volt!!!!!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük