Megszorítások Pesterzsébeten, avagy a szociális intézményrendszer tudatos szétverése

Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek.

A képviselők és a pesterzsébeti polgárok elől hét lakattal őrzött újabb megszorító csomagot sajnos határidőben nem kaptam meg, – azon bizottságok tagjai is, melyek már tárgyalták csak helyben olvasható (kiosztós) anyagként jutottak hozzá – de sikerült megszereznem és most közreadom.
 
Előző bejegyzésemben, amelyben az oktatási ágazatban tervezett létszámleépítéssel kapcsolatban azt ígértem, hogy később jön majd a feketeleves ugyan a tervezett iskola-összevonásra utaltam, de sajnos hamarabb hozták ki a záró fogást.
 
A pesterzsébeti novemberi megszorító-csomag szociális fejezete valóban súlyos változásokat hozhat:
 
          megszűnik a Támogató Szolgálat a kerületben,
          bezár a Nagy Győry István utcai Szociális Szolgáltató Központ
         a javaslat veszélyezteti a házi jelzőrendszeres szolgáltatás zavartalan működését,
          bezárja az önkormányzat a kerületi adomány-raktárat,
          bezár a Pince Ifjúsági Iroda,
          s végül, de nem utolsósorban újabb elbocsátásokat.
 
 
A határozati javaslattal kapcsolatos szakmai véleményünket is hamarosan közzétesszük, addig is maga az előterjesztés:
 


Tárgy: Javaslat az egészségügyi és szociális ágazathoz tartozó intézmények kiadásainak csökkentésére

Pesterzsébet Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója tartalmazza a költségvetési hiány csökkentésének érdekében az egészségügyi és szociális ágazathoz tartozó intézményeknél a nem kötelező feladatok felülvizsgálatát. Cél az intézmények hatékonyabb, takarékosabb és eredményesebb működtetése. Ennek érdekében Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában működő intézmények működését a kötelező és nem kötelező feladatok vonatkozásában megvizsgáltuk.

 Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat anyagi helyzete nem javult a prognosztizált mértékben, újabb takarékossági intézkedések válnak szükségessé. Az intézményvezetőkkel történt konzultációt követően az alábbi javaslatokat tesszük:

Pesterzsébet Önkormányzatának Egészségügyi Szolgálatánál, Pesterzsébet Önkormányzatának Egyesített Bölcsődéinél, valamint Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatójánál költségcsökkentésre a jelenlegi jogszabályok figyelembe vételével nem látunk lehetőséget.
A Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központtal kapcsolatos költségcsökkentésről és átszervezésről (kötelező, nem kötelező feladatok) a Képviselő-testület 2011. januári ülésén döntött. A testületi határozatnak megfelelően a feladatot az önkormányzat részben már végrehajtotta, de pl. a támogató szolgálat esetében a végrehajtás határideje 2011. 12. 31.
Az intézmény szolgáltatásainak tekintetében további racionalizálásra látunk lehetőséget, annál is inkább, mert a rendszeresen használt 8 telephely műszaki állapotának szinten tartására a magas költségek miatt csak részben képes az önkormányzat.
 
  Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ
 
Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatal 2010-ben hatósági ellenőrzést végzett a Szociális és Gyermekvédelmi Központban. A hivatal 2011. február 4-i végzésében a fenntartót 120 napos határidővel az alábbi intézkedés megtételére kötelezte.
  
Ssz.
Hiányosság
Intézkedés, észrevétel
1.
A Lajtha utcai Szociális Szolgáltató Központ akadálymentesítése a belső udvar irányába
A Városfejlesztési Osztály tájékoztatása szerint az idei szűkös költségvetés nem tette lehetővé ennek a feladatnak a tervezését
2.
A Marót utcai Szociális Szolgáltató Központ épületét körbevevő járda felújítása
A Városfejlesztési Osztály tájékoztatása szerint az idei szűkös költségvetés nem tette lehetővé ennek a feladatnak a tervezését
3.
A Nagy Győry István utcai Szociális Szolgáltató Központ felújítása, beázás teljes megszüntetése
2010. október-november hónapban a tető felújítási munkálatok befejeződtek, a teljes felújításra nincsen forrás.
 
A Lajtha és Marót utcai Szociális Szolgáltató Központokban jelzett hiányosságok megszüntetését a 2012. évi költségvetés előirányzatai között meg kell tervezni.
A Nagy Győry István utcai Szociális Szolgáltató Központ és a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ székhelyének felújítása (Nagy Győry István utca 29-31/a) az előzetes felmérés alapján több 10 millió Ft ráfordítást igényelne, melynek forrása jelenleg nem áll rendelkezésre.
 
1.) 
Az ágazati osztály, valamint az intézmény vezetője megvizsgálták a feladat ellátás más telephelyen történő biztosításának lehetőségét. A Nagy Győry István utcai Szociális Szolgáltató Központ, mint telephely bezárása, a feladatellátás átszervezése komoly odafigyeléssel, jól összehangolt munkával és a székhely számára biztosított „többletterülettel” megoldható.
A Lajtha László utcai Hajós Alfréd Általános Iskola két termének (mely a Gyermekjóléti Központ közvetlen szomszédságában található) a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központhoz csatolásával a probléma megoldható lenne. (Pesterzsébet Önkormányzatának vagyonkataszteri nyilvántartása szerint az épületrész jelenleg is a PSZGYVK használatában van).
 2.)
Javasoljuk a képviselő testületnek, hogy a szociális alapszolgáltatások az intézmény Marót, Lajtha, Vágóhíd utcai telephelyeire kerüljenek átcsoportosításra. Az ágazati jogszabályok értelmében a szociális alapszolgáltatások biztosítása működési engedély köteles. Az intézmény tájékoztatása szerint az ellátottakkal kötött megállapodások száma indokolttá teszi az idősek klubja, és a házi segítségnyújtás szolgáltatások működési engedélyének módosítását az alábbiak szerint.
 
Szociális Szolgáltató Központok
Engedélyezett
ellátotti szám
Módosítási javaslat
Ellátotti szám (fő)az új működési engedély szerint
Lajtha László utca
Házi segítségnyújtás
Klub
Étkeztetés
 
55 fő
25 fő
175 fő
 
+15 fő
——-
+30 fő
 
70
25
205
Nagy Győry István u.
Házi segítségnyújtás
Klub
Étkeztetés
 
52 fő
40 fő
120 fő
 
0 fő
0 fő
0 fő
 
0
0
0
Maróth utca

Házi segítségnyújtás
Klub
Étkezetés
 
36 fő
30 fő
130 fő
 
+ 14 fő
+ 20 fő
+45 fő
 
50
50
175
Vágóhíd u.
Házi segítségnyújtás
Klub
Étkeztetés
 
43 fő
30 fő
120 fő
 
+ 23 fő
+ 20 fő
+ 45 fő
 
66
50
165
Összesen:
856
 
856
 
A működési engedély módosítását követően a jelenleg is biztosított férőhely, és ellátotti szám összességében nem változik.
 
További takarékossági intézkedések:
A Nagy Győry István utcai Szociális Szolgáltató Központ, – mint telephely – bezárása indokolttá teszi egyes munkakörök megszüntetését.
 
Várható megtakarítások (Nagy Győry István utcai Szociális Szolgáltató Központ)
 
 
státusz
 
Bér + járulék
/eFt/hó)
Felmentésre járó bér
/eFt)
Végkielégítés
(eFt
Várható megtakarítás (eFt) 2012.
Várható megtakarítás (eFt) 2013.
Központvezető
1
283.-
2.272.-
568.-
568.-
3 396.-
Klubvezető
1
144.-
434.-
145.-
1 158.-
1 728.-
Összesen:
2
427.-
2.706.-
713.-
1.726.-
5 124.-
 
A Nagy Győry István utcai Szociális Szolgáltató Központ (telephely) bezárása esetén az intézmény dologi kiadása előre láthatólag 1 961e Ft-tal csökken.
A Nagy Győry István utcai székhely bezárásával az intézmény dologi kiadása is kb. 1.502e Ft-tal csökken. A székhely és telephely bezárása összesen 3 463e Ft/év dologi, és 5 124e Ft személyi kiadást, összesen kb. 8 587eFt csökkenést eredményez 2013 évre.
Az átköltözés költségeit (költözés, infrastuktúra, építészet, informatikai rendszer, stb kiépítése) csak a végleges elhelyezést követően lehet meghatározni.
3.)
A költségtakarékosság szempontjából 1 db műszakilag elhasználódott gépkocsi értékesítésre került, ezért egy fő gépkocsi vezetői állás 2012. január 1-től megszüntethető.
 
Várható megtakarítás
 
 
státusz
 
Bér + járulék
e Ft/hó
Felmentésre járó bér
/eFt)
Végkielégítés
(eFt
Várható megtakarítás (eFt) 2012.
Gépkocsivezető
1
119.-
239.-
0
1 194.-
 
 
4.)
Támogató Szolgálat,
A Képviselő-testület a 030/2011. (I.27.) Ök. sz. határozata szerint önként vállalt (nem kötelező) feladatai közül a támogató szolgálatot 2011. 12.31.-vel a pályázat lejártával megszünteti. Az intézmény szakmai létszáma 2012. 01.01-vel 3 fővel csökken.
 
Várható megtakarítások Támogató Szolgálat
 
 
státusz
 
Bér + járulék e Ft/hó
Felmentésre járó bér
(eFt)
Végkielégítés
(eFt)
Várható megtakarítás (eFt) 2012.
Várható megtakarítás (eFt) 2013.
Szolgálat vezető
1
190.-
383.-
1 915.-
2 280.-
Személyi segítő
1
           119.-
0.-
0.-
1 428.-
1 428.-
Személyi segítő
1
158.-
477.-
955.-
477.-
1 896.-
Összesen:
3
467.-
860.-
955.-
3 825.-
5 604.-
 
A Támogató Szolgálat megszüntetése esetén az intézmény dologi kiadása 2.603 e Ft-tal csökkenhet.
 5.)
A Nyári Napközis Tábor az iskolai nyári szünet ideje alatt biztosít felügyeletet és étkezést az általános iskolás korú gyermekek számára.
Az 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban gyvt) 41.§ (3) „A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető – a gyermekek életkorának megfelelően ….. nyári napközis otthonban, valamint a Közoktatási törvény hatálya alá tartozó óvodában, iskolai napköziben.
A jogszabály a megoldási lehetőségek egyikeként teszi lehetővé a feladat közoktatási intézmények által történő ellátását is. A nyári szünidei programok szervezése az intézményfenntartó döntésére, a működtetés feltételeinek egyidejű biztosításával történhet.
 A Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ 2009-óta szervezi és bonyolítja ezt a feladatot. A tábor költsége minden évben meghaladja a 8 millió Ft-ot és az intézmény dolgozóinak nagyfokú leterheltségével jár. Az azt megelőző években az iskolák által szervezett nyári napközis tábor költsége 3 millió Ft volt, ezért a feladat ellátása további átgondolást igényel.
6.)
Ifjúsági Információs Iroda
 
A 2012.-évi költségvetési koncepcióban a Képviselő testület dönt arról, hogy 2012. 01. 01-től a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ működteti a Hársfa sétány 13-15. szám alatti játszóteret és játszóházat (Máltai játszótér).
Az Ifjúsági Információs Iroda feladataival együtt a Ferenc utcai telephelyről átkerülhet a Hársfa sétány 13-15. szám alá (Máltai játszótér). Az Ifjúsági Információs Irodában foglalkoztatott 3 fő szociális munkatárs a Máltai játszótéren lenne tovább foglalkoztatva.
A KMOP-5.1.1/c „Legyünk együtt, tegyünk együtt” című pályázatban vállalta önkormányzatunk hogy a pályázat lezártát követően 5 évig működteti a szolgáltatást. A játszótéren jelenleg 3 főállású szociális munkatárs, és 3 fő védett munkahelyen foglalkoztatott éjjeli őr látja el a feladatot. Az összevonással és személyi átcsoportosítással a játszóházban jelenleg foglalkoztatott 3 fő szociális munkatárs állása megszüntethető (a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által jelenleg foglalkoztatott személyek), a pályázati kötelezettség miatt a védett munkahelyen foglalkoztatottak tovább foglalkoztatása kötelező, ezért a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központnál 3 fő státusz bővítésére van szükség, melynek személyi költsége bruttó 119 e Ft/ fő / hó.
Jelenleg az Ifjúsági Információs Iroda működési költsége 3 státusszal 8.109 e Ft/év kiadást jelent.
Az Önkormányzat szerződés szerint a Máltai játszótér működtetéséért 10 656 e Ft-ot fizet évente. A két feladat összevonásával a jelenlegi 18 765 e Ft/év kiadás 13 417 e Ft/év költségre csökkenne.
 7.)
Adományraktár
 
A Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ Családsegítő Szolgálata a Budapest XX. Mártírok útja 87/a szám alatt Adományraktárt működtet. Az épület kihasználtsága (heti egy alkalommal 4 óra) nem gazdaságos, ezért meg kell vizsgálni az adományok más telephelyről történő szétosztásának lehetőségét.
Határozati javaslat:
 
A Képviselő-testület
1.         a.)
úgy dönt, hogy a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ székhelyét, valamint telephelyét a (Nagy Győry István utca 29-31/a) megszűnteti.
            a. b.)
az intézmény székhelyeként kijelöli a Budapest XX. Lajtha utcai 5-7. szám alatti telephelyet. A székhely kialakításához biztosítja a Hajós Alfréd Általános Iskola két termét a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központhoz csatolással.
b.)
úgy dönt, hogy a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ székhelyét, valamint telephelyét a (Nagy Győry István utca 29-31/a) nem szünteti meg.
 
2. )      
úgy dönt, hogy a Nagy Győry István utcai Szociális Szolgáltató Központ alapellátási feladatait a működési engedélyek módosításával a Marót utcai Szociális Szolgáltató Központ, a Vágóhíd utcai Szociális Szolgáltató Központ és a Lajtha utcai Szociális Szolgáltató Központ lássa el.
 
3. )      
úgy dönt, hogy a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központban 2012. január 1-től 1 gépkocsi vezetői státuszt megszüntet.
 
 
 
4. )                             
úgy dönt, hogy 2012. január 1-től a Támogató Szolgálat megszűnik, az intézmény létszáma 3 fővel csökken.
 5.)        a.)
úgy dönt, hogy 2012.-évtől a nyári napközis tábor működtetését nem a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ látja el. Felhatalmazza a polgármestert, hogy vizsgálja meg a feladatellátás egyéb lehetőségeit.
             b.)
úgy dönt, hogy a nyári napközis tábort továbbra is a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ működteti.
 6.)        a.)
dönt arról, hogy 2012. 01. 01-től a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ működteti a Hársfa sétány 11-13. szám alatti játszóteret és játszóházat (Máltai Játszótér).
 a.      b.)
 dönt arról, hogy a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központban 3fő
            éjjeliőr státusz bővítést engedélyez.
            a. b. c.)
            dönt arról, hogy az Ifjúsági Információs Iroda feladataival együtt a Hársfa sétány 11-13. szám alatt (Máltai Játszótér) működik tovább.
            b.)
dönt arról, hogy az Ifjúsági Információs Iroda feladataival együtt a Ferenc u. 1. szám alatt működik tovább.
 7.)       
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budapest XX. Mártírok útja 87/a szám alatti jelenleg adományraktárként működő ingatlan más célra történő hasznosítási lehetőségét vizsgálja meg.
 8.)                   A Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ közalkalmazotti
                        létszámkeretét csökkenti az alábbiak szerint:
 
Jelenlegi szakmai létszám
Jelenlegi egyéb létszám
Létszám
Csökkentés
szakmai
Létszám
Csökkentés
egyéb
Létszám bővítés
egyéb 
2012. évi
szakmai létszám
2012. évi
technikai létszám
2012. évi
összdolgozói létszám
100 fő
 
33 fő
5fő
1 fő
 
+3
95 fő
32 fő
130 fő
A Máltai Játszótéren pályázati kötelezettség miatt 3 fő éjjeliőr védett munkahelyen történő tovább foglalkoztatása kötelező.
 
Nyilatkozik arra vonatkozóan, a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott közalkalmazottak foglalkoztatására az Önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a fenntartó körén kívüli munkáltatónál – a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – nincs lehetőség.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet tervezése a csökkentett létszámkeret figyelembe vételével történjen.
 9.)        Utasítja a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.     
  
Amennyiben a Képviselő-testület dönt az intézmény székhelyének és telephelyének áthelyezéséről, úgy módosítani szükséges az alapító okiratot.
 
Határidő: 2011.december 31.
 

Felelős: Szabados Ákos

 
 

 

Egy hozzászólás “Megszorítások Pesterzsébeten, avagy a szociális intézményrendszer tudatos szétverése” bejegyzéshez

  1. Szeretném megkérdezni,hogy hol találok Család segítő szolgálatot a XX. ker. ben???
    Köszönöm segítségüket.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük