Várj csak fiam, még azután jön a fekete leves!

A testület novemberben is dönt újabb leépítésekről. Kellemes meglepetés, hogy az előterjesztés cáfolja azokat a rémhíreket, hogy a leépítések az óvodapedagógusokat és dadusokat is érintik.

            
Az előterjesztés érdekessége azonban annak végén található:
 
A 2011. október 1-jei statisztikai ellenőrzés alapján újra megvizsgáljuk az iskolák létszám adatait, mivel két iskola tekintetében a feltöltöttség indokolttá tenné az intézmények összevonását.
 
Az elmúlt évtized azzal telt, hogy nem mert bátor és fontos lépéseket meghozni a városvezetés, a szegregáció és a társadalmi különbségek jelenléte a kerületben is érezhető volt, az intézményi átalakításokhoz és az esetleges szükséges bezárásokhoz az akarat és a bátorság a testületből azonban eddig hiányzott. Az MSZP-FIDESZ koalíció azonban a költségvetési helyzet miatt most kénytelen végiggondolni a kerület iskolarendszerét. Kár hogy az államosítás előtt két perccel sikerült ez ügyben megtalálni a közös nevezőt, ha az elmúlt egy évben is a közös munkát helyezték volna előtérbe a gazdasági macska-egér harc helyett, akkor előrébb tartana a kerület.
 

 
Az előterjesztés:
 
a Tisztelt Képviselő-testület!
 
A 2011/2012-es tanév kezdetén Pesterzsébet Polgármestere körlevélben kérte fel az intézmények vezetőit fokozott takarékosságra, valamint arra, hogy tegyenek javaslatot létszámleépítésre. Cél az intézmények még hatékonyabb, takarékosabb és eredményesebb működtetése.
 
A 2011. január 27-ei Képviselő-testületi ülésre beterjesztett anyagban jeleztük, az alábbiakat:
„Az új közoktatási törvény vitaanyaga elkészült, és valamennyi, az ágazatot érintő területen, – óvodai és általános iskolai ellátás, szak- és szakmai szolgáltatás – jelentős változtatásokat tartalmaz. A „Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és – fejlesztési terve 2007 – 2011.” című dokumentum 2011-ben lejár. Új dokumentumot kell alkotni, és abban középtávú célokat kell megfogalmazni a kerületi nevelési/oktatási intézmények fejlesztésére. Ezért jelenleg további átszervezést az intézményhálózatban nem javaslunk.”
 
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat anyagi helyzete nem javult a prognosztizált mértékben, újabb takarékossági intézkedések válnak szükségessé. Az intézményvezetőkkel történt konzultációt követően alábbi javaslatokat tesszük:
 
1. Óvodai nevelés
 
a) Óvodák
Az óvodás korú gyermekek óvodai nevelése teljes mértékben kötelező feladat a helyi önkormányzatok számára (A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, továbbiakban: Ötv. 8. § (1), (4) bekezdése és 63. § (1) bekezdése).
Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában 6 óvoda működik.
A módosított 137/1996. (VII. 28.) Kormányrendelet alapján az óvodák 2009-ben felülvizsgálták nevelési programjukat, amelyet Pesterzsébet Önkormányzatának illetékes bizottsága 2009. november 21-én jóváhagyott. A nevelési programok az óvodák számára csak azokat a feladatokat tartalmazzák, amelyeket a fenntartónak kötelező jelleggel kell finanszíroznia.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1. sz. melléklete alapján a pedagógusok, gyógypedagógusok létszámát
– az óvodai csoportok,
– a kötelező órák száma,
– a kötelező óraszámba beszámítható tevékenység,
– az óvoda nyitvatartási ideje
alapján kell meghatározni oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt minden csoportban a gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozzon, óvodapedagógusonként napi egy-egy, csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel.
A kerület intézményeiben az óvodapedagógusok létszáma az óvodai csoportok számához igazodva, csoportonként 2 fő óvodapedagógus. A létszámok nem haladják meg a szükséges mértéket.
Az előzőben említett jogszabályi hely szerint „a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak az óvodában” cím 3. pontja alatt kimondja, hogy dajka, vagy helyette gondozó és takarító együtt, csoportonként 1 főt kell alkalmazni.
Megvizsgáltuk az intézményhálózatot, és megállapítást nyert, hogy az óvodákban a jogszabályban minimálisan meghatározott létszám felett 15,5 álláshelyen alkalmaznak dajkákat (jelenleg 102,5 dajka álláshely van).
Tájékoztatjuk a Képviselő-testületet arról, hogy a Nemzeti Köznevelésről Szóló Törvény koncepcióját a Kormány 2011. augusztus 31-én elfogadta, szeptember 28-án megerősítette. Annak 19. számú mellékletében a pedagógusok tevékenységét, nevelő- és oktatómunkáját segítő alkalmazottak, a dajkák – vagy helyettük gondozónők és takarítók együtt – számát 15 gyermek után 1 főben határozzák meg.
A jelenlegi férőhelyek figyelembe vételével ez azt feltételezi, hogy a dajka álláshelyek számát 139,5-re kell növelni.
Ennek tükrében egy létszám leépítési javaslat bár átmeneti takarékosságot eredményezne, azonban a 2014-től esedékes dajkai létszámnövekedések egy évre számítva, jelentős (megközelítve 40 millió Ft-,) költségnövekedéssel járna (akiknek bérét a központi költségvetés a megyei (fővárosi) kormányhivatalok nyilvántartása alapján finanszírozza). Átmeneti megtakarítást azzal is el lehetne érni, ha a megüresedett, vagy később megüresedő álláshelyeket nem töltik be és a próbaidősöket elküldik.
Az egyéb technikai dolgozói létszámok (gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő, karbantartó, fűtő, portás) nagy részben a törvényben meghatározott minimális létszámot tartalmazzák, csökkentésre az alábbi lehetőség van:
 
Intézmény
 
 
jelenlegi
lét-
szám
csök-
kentés
 
 
munka-
kör
A
meg-
szűnés
tervezett
módja
2012.
évben
2012.
éves
2012.
éves
2012.
éves
technikai
 
techni-
kai
meg-
takarítás
meg-
takarítás
meg-
takarítás
álláshely
 
állás-
hely
szem.jutt.
járulék
összes
Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda
2,5
0,5
gond-nok
nyugdí-jas
2
790 800
213 516
 1004 316
Gézengúz Óvoda
6
1
idősza-kos
fűtő
üres
állás
5
728 000
196 560
 924 560
Gyermekmosoly Óvoda
5
0,5
gazda-
sági
ügyinté-ző
nyug-díjba
megy
 
4
1 299 600
350 892
1 650 492
 
 
0,5
idősza-kos fűtő
üres
állás
840 000
226 800
1 066 800
Kerekerdő Óvoda
3,5
0,5
fűtő
próba
idős
3
564 000
152 280
716 280
Összesen:
17
3
 
 
14
4 222 400
1 140 048
 5 362 448
 
Az óvodákban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak, és az egyéb technikai dolgozók számának csökkentése a régóta esedékes technikai fejlesztéssel kompenzálható (mosogatógép, nagyteljesítményű fűnyíró stb.). Amennyiben az említett létszámcsökkentés megvalósul, javasoljuk, hogy a felszabadult összeget fordítsák az intézményekben a konyhai munkát segítő mosogatógépek és a kertészeti munkát meggyorsító nagy teljesítményű fűnyírók vásárlására. Javasoljuk, hogy a 2012-es költségvetési rendelet elkészítése során az intézmények jelzéseit figyelembe véve vizsgálják meg a gépek beszerzésének lehetőségeit és részleteit.
A létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazottak foglalkoztatására a jelenlegi információink szerint, az Önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a fenntartó körén kívüli munkáltatónál – a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – nincs lehetőség.
 
2. Általános iskolai oktatás és nevelés:
 
Az Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Pedagógiai Intézetben a többcélú intézmény létrehozásával a technikai dolgozók felülvizsgálata megtörtént. Ennek alapján 1,5 fő létszámcsökkenésre van lehetőség az alábbiak szerint:
 
Intézmény
 
 
 
jelenlegi
 
létszám-
csökken-tés
 
 
 
a
megszűnés
tervezett
módja
2012.
évben
2012.
éves
2012.
éves
2012.
éves
egyéb
techn.i álláshely
munkakör
technikai
álláshely
meg-
takarítás
meg-
takarítás
meg
takarítás
 
szem.juttatás
járulék
összes
Ady Endre Általános Iskola és PEPI
 
 
 
18,5
1
kézbesítő
felmentés
 
 
 
17
1 128 000
304 560
1 432 560
0,5
portás
részidős-
ként fog-
lalkoztatva
523 200
141 264
664 464
Összesen:
18,5
1,5
 
 
17
1 651 200
445 824
2 097 024
 
A felmentésre és a végkielégítésre kifizetendő személyi juttatás tervezett összege 564 000 Ft-, járuléka 152 000 Ft-, összesen: 716 000 Ft. Az iskola ezt az összeget betervezi a 2012. évi költségvetésébe.
A többi iskolában a 029/2011. (I. 27.) Ök. sz. határozat alapján a csökkentéseket végrehajtották, további lehetőséget erre nem látunk.
 
A 2011. október 1-jei statisztikai ellenőrzés alapján újra megvizsgáljuk az iskolák létszám adatait, mivel két iskola tekintetében a feltöltöttség indokolttá tenné az intézmények összevonását.
 
Határozati javaslat:
 
Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete:
 
                        1.    Úgy dönt, hogy 2012. január 1-jétől a fenntartásában lévő óvodák egyéb technikai létszámkeretét az alábbiak szerint csökkenti:
 
Intézmény
 
 
jelenlegi
 
létszám
csökkentés
2012.
évben
technikai
technikai
álláshely
álláshely
Baross Ovi Kindergarten
Baross Óvoda
 
2,5
 
0,5
 
2
Gézengúz Óvoda
6
1
5
Gyermekmosoly Óvoda
5
0,5
 
4
 
0,5
Kerekerdő Óvoda
3,5
0,5
3
Összesen:
17
3
14
 
                        2.    Javasolja, hogy a létszámleépítésből a felszabadult összeget fordítsák az intézményekben a konyhai munkát segítő mosogatógépek és a kertészeti munkát meggyorsító nagy teljesítményű fűnyírók vásárlására.
                        3.    Az Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet közalkalmazotti létszámkeretét csökkenti az alábbiak szerint:
     
Intézmény
 
 
jelenlegi
 
 
létszám
csökkentés
2012.
évben
egyéb
technikai
álláshely
technikai
álláshely
Ady Endre Általános Iskola és PEPI
 
18,5
1
 
17
0,5
Összesen:
18,5
1,5
17
                    
                        4.    Javasolja, hogy a létszámleépítésben érintett intézmény a felmentésre és a végkielégítésre kifizetendő összeget tervezze be a 2012. évi költségvetésébe (személyi juttatás tervezett összege 564 000 Ft-, járuléka 152 000 Ft-, összesen: 716 000 Ft).
                        5.    Nyilatkozik arra vonatkozóan, a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott foglalkoztatására az Önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a fenntartó körén kívüli munkáltatónál – a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – nincs lehetőség.
                        6.    A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet tervezése a csökkentett létszámkeret figyelembe vételével történjen.
                        7.    Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
 
Határidő: 1., 3. pont: 2012. január 1.
                  2.       pont   2012. március 31.
                4., 6. pont: 2012. február, a költségvetés elfogadásának napja.
                5.      pont: 2011. november 10.
                7.      pont: 2011. november 10.
                              
Felelős: Szabados Ákos polgármester
 
Az előterjesztést tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság
                                               Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
                                               Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
 
A határozati javaslatok elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.
 
Budapest, 2011. október 24.
 
 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük