Bűnmegelőzésről bővebben

Kerületi programunk közbiztonsággal és bűnmegelőzéssel kapcsolatos részének kidolgozásánál számos új fogalmat, közösségépítő és szervező technikákat alkalmaztunk, melyek pontos jelentése talán még nem teljesen elfogadott a köznyelvben.
Ma amikor a valóság és a realitás olyan mértékben tér el egymástól, fontosnak érzem hogy bővebben is kifejtsük mit takarnak ezek.

Kezdjük a közösségi rendőrségnél:

A közösségi rendőrség koncepciója átfogó szemléletváltást jelent az állam rendészeti feladatainak ellátása terén.

Az új filozófia kiindulási pontja a valóságos, tehát nem csupán formális közösségi felhatalmazás, a helyi társadalom támogatásának megszerzése, a rendőrség által szolgált közösségen belüli valódi legitimáció. Ennek eléréséhez a jog továbbra is szükséges, de nem elégséges feltétel a rendőri tevékenység megalapozásához. A megalapozáson itt nem csak a tevékenység szakmai minőségét kell érteni, hanem azt is, hogy a rendőrség által szolgált helyi közösségek értik és elfogadják a rendőrség prioritásait és reakcióit.
A közösségi rendőrség nem jelenti a kényszer, sőt az erőszak kiküszöbölését, azt azonban igen, hogy ezek csökkenő mértékű alkalmazásához meg kell nyerni az állampolgárok megértését, támogatását. A közbiztonság védelmében és egyúttal a rendőrség ellenőrzésében való társadalmi részvétel meghatározó eleme ennek a stratégiának. Így lehet a rendőri tevékenység elsődlegesen olyan szolgáltatás, melyben a hangsúly a bűnüldözésről a megelőzésre, a problémák megoldásához való hozzájárulásra, a lakosság számára nyújtott információs és más szolgáltatásokra helyeződik át.
A megvalósításhoz az alábbi intézkedések szükségesek:

a) Széleskörű szakmai vitában kell ismertetni a szemléletváltás indokoltságát.
b) Decentralizálni kell a rendőrséget, önkormányzati irányítással. Az általános irányítási jogosítványokat a képviselőtestület, a folyamatos irányítást pedig a polgármester (főpolgármester) gyakorolná, rendeletben meghatározott hatáskörben.
c) Demilitarizálni kell a rendőrséget. Meg kell szüntetni a rendőrök katonai jogállását, akik ezt követően a helyi önkormányzat köztisztviselői lesznek.
d) Létre kell hozni olyan konzultatív fórumokat, amelyeket a helyi rendőrség és lakosság közvetlenül (tehát nem olyan politikailag artikulált fórumokon keresztül, mint az önkormányzat) kerülhet kapcsolatba a helyi problémák, konfliktusok megvitatása és megoldása érdekében. A fórumon aktív szerepet kell biztosítani a helyben működő civil szervezeteknek.
e) Minden rendőri szervnél kell lennie egy társadalmi kapcsolattartónak, akinek feladatai közé  az alábbiak tartoznak:
– Kapcsolatot tart a helyi és városi szinten működő társadalmi szervezetekkel.
– Lakossági fórumokat szervez, felvilágosító-tájékoztató jellegű előadásokat tart.
– Ápolja lakossági kapcsolatokat.
– Összegyűjti a helyi rendőri beosztottak jelzéseit, ha szükséges azonnali intézkedést generál.
– Havonta fogadóórát tart, melynek célja a nem büntetőjogi vonatkozású, a lakosságot azonban negatívan érintő változások megismerése.
f) Törekedni kell arra, hogy a helyi rendőrség kötelékében jelen legyenek a helyi kisebbség tagjai is. A kisebbségi kapcsolattartó feladata a helyi kisebbséget érintő kérdések, problémák becsatornázása, illetve a helyi kisebbség informálása a rendőrség működéséről, konfliktus esetén a mediációs fórumokon is szerepet kap.
g) Meg kell változtatni a rendőri teljesítménymérés rendszerét. A formális (és nem ritkán manipulált) statisztikai mutatók helyébe/mellett a helyi lakosság elégedettségét (szubjektív biztonságérzet), valamint a működés hatékonyságát is mérni szükséges.
h) Erősíteni kell a civil kontrollt a rendőrség működése felett azáltal is, hogy a rendőri tevékenységgel kapcsolatos adatokat rendszeresen és közérthető formában ismertetik a nyilvánossággal. (Pl. Független Rendészeti Panasztestület megerősítése.)
 Polgárőrség, jószomszédi kerekasztalok szerepe
 A polgárőrség általános célja a közösségi bűnmegelőzésen belül a civil, lakossági közreműködés biztosítása a bűncselekmények megelőzése érdekében. Széleskörű társadalmi összefogásra épül, alapja az állampolgárok pozitív érzelmi kötődése szűkebb környezetükhöz, tenni akarása a lokális környezet életfeltételeire kedvezőtlenül ható jelenségek távoltartása, megszüntetése vagy visszaszorítása érdekében.
 Működő és sikeres polgárőrség erősíti az önkormányzat a lakosság közötti bizalmat, különösen igaz ez Pesterzsébet vonatkozásában, ahol az itt élők a legfontosabb problémának a közbiztonság romlását tartják. A polgárőrségre jellemző ellenszolgáltatás nélkül végzett közösségi tevékenység, az önkéntesség elve biztosíthatja a részvétel növekedését..

A kerületben eddig is végzett tevékenység az itt élők összefogásán alapuló új keretek között kiterjedhet:
a)      posztos polgárőri szolgálat teljesítésére,
b)      közbiztonsági célú közterületi álló és mozgó figyelő-jelző szolgálat működtetésére,
c)      lakókörnyezeti közösségek biztonságát, önvédelmi jellegű együttműködését biztosító mozgalmak (például Szomszédok Egymásért – SZEM) támogatására,
d)     lakóközösségek által magánerőből létesített vagy más jellegű vagyonvédelmi biztonsági jelzőberendezések diszpécserközpontjainak felügyeletére, szükség esetén az eljárásra jogosult hatóságoknál intézkedések kezdeményezésére.
A jószomszédi kerekasztalok, részönkormányzatok képesek lehetnek Pesterzsébeten is elindítani a Szomszédok Egymásért mozgalmat. A szomszédok odafigyelő együttműködésén alapuló mozgalom az 1960-as évek második felében az Egyesült Államokból indult útjára, mint az állampolgárok széleskörű részvételével megvalósított bűnmegelőzési program. A 2000-ben lefolytatott felmérés szerint Angliában és Wales-ben a háztartások több mint egynegyede, az Egyesült Államokban azok 40 %-a vett részt a mozgalomban. Ez a legszélesebb körben elterjedt, a kormányok által is támogatott bűnözés-csökkentési módszer. A szomszédok jobban odafigyelnek a gyanús történésekre, ezeket jelentik a rendőrségnek, így a lebukás esélye is nagyobb.

Feszültségoldó mediációs szolgálat

A javaslat egy olyan szolgáltatás bevezetése, ami a mediáció ötvözésével segíti a konfliktusok békés megoldását és kiújulásuk megelőzését.
A mediáció az együttműködésen alapuló tárgyalásos konfliktuskezelésnek azon technikája, amelyet akkor használnak, amikor egy nyílt konfliktus szereplői már egyáltalán nem, vagy nem hatékonyan kommunikálnak egymással. A folyamat irányítója egy semleges közvetítő fél (mediátor), melynek feladata elérni, hogy a felek kinyilvánítsák szükségleteiket és érdekeiket és ennek nyomán a konfliktus (meg)oldása felé mozduljanak.
 
 A feszültségoldó szolgálat egy olyan (szak)politikai szakértőkből és hivatásos mediátorokból álló csoportra („béketest”) utal, amely a települési és/vagy kisebbségi önkormányzat meghívására rövidebb-hosszabb időre „kiköltözik” a kisebbségi és többségi csoportok között kialakult konfliktus helyszínére annak érdekében, hogy
a) lehetőséget és keretet teremtsen a kialakult konfliktus tárgyának és okainak kollektív meghatározására (helyzetfelmérés);
b) hozzájáruljon a konfliktus oldását és/vagy megoldását célzó javaslatok kidolgozásához és megtárgyalásához (mediáció, majd állampolgári tanács); és
c) lehetőség szerint szakmailag segítse a javaslatok gyakorlatba való átültetését (akár központi forrásból).
  Elképzelésünk szerint egy 2-3 fős csapat akár több kerület problémáit is kezelni képes.

Térfigyelő rendszerek, közvilágítás fejlesztése

 Javasoljuk a kerület legveszélyeztetettebb részein 24 órás térfigyelő szolgálat bevezetését. Ilyen hely lehet pl. a vasútállomás környéke, Erzsébet központja, Tátra téri piac…
–          A megfigyelt helyeken és környékükön csökken a bűnözés, nő a polgárok biztonságérzete
–          A kamerák képeit bűncselekmények esetén bizonyítékként fel lehet használni
–          Megfontolandó minél több segélykérő „oszlop” kihelyezése, ezeken a lakosok gombnyomásra azonnal elérhetik az ügyeletet (polgárőrség, rendőrség, mentők, tűzoltók)
–          Lehetőség a BKV járműveinek bekamerázása is. Gyakran hallunk rongálásokról, egyéb attrocitásokról a járatokon. Hab a tortán, hogy az időnként megengedhetetlen stílusú BKV alkalmazottak is tetten érhetőek lesznek.

Ennél is hatékonyabb bűnmegelőző módszer azonban a közvilágítás pesterzsébeti viszonyainak áttekintése, néhány körzetben annak fejlesztése. Az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban végzett kutatások szerint a közvilágítás fejlesztésének hatására 20 %-kal csökkent a bűnözés. Két elmélet támasztja alá a pozitív tapasztalatokat: az egyik szerint a megerősített közvilágítás hatására a bűnelkövetőket elrettenti a nagyobb láthatóság és a megnövekedett forgalom; a másik elmélet szerint a jobb közvilágítás a közösség beruházását jelzi a környezet fejlesztésébe, ezáltal az ott lakók maguk is büszkébbek szűkebb környezetükre, arra jobban vigyáznak, erősödik a társadalmi összetartás. A közterületek jobb megvilágításának számos előnye van más szituatív bűnmegelőzési eszközökkel szemben. Ez a megoldás egyenlően kedvez az adott településrészen lakóknak, nem erősíti a jobb helyzetben levő rétegek erődszerű építményekkel történő elkülönülését, és nem korlátozza a szabadságjogokat.
 
Szociális vonatkozások
 
A fentebbi intézkedések szükségesek, de önmagukban csak felületi kezelést jelentenek. Az LMP credójából következik, hogy szeretnénk egységben, tágabb kontextusban kezelni azokat a problémákat, melyek a bűnözővé teszik az embereket. Az országos érvényű programunk (gazdaságpolitika, oktatáspolitika, esélyegyenlőségi politika) mellett lokálisan is lehet és kell enyhíteni a szociális problémákat.
 
– Új, illetve kibővített közösségi terek (különösen fiataloknak), ahol értelmes tevékenységgel tölhetik el az idejüket a kallódás helyett. Nagy szerep jutna a témaválasztásban maguknak a fiataloknak: ők mondják meg, mi érdekli őket. (Pl. Internethasználat, gördeszkapálya, graffitifal/egyéb alkotási lehetőségek stb.) Nyugaton az állam még külön munkaerőt is alkalmaz, hogy értelmes foglalatosságot adjon ezeknek a gyerekeknek (pl. mozi, közös főzés stb), de ilyen kezdeményezés a Pesterzsébeten hamarosan átadásra kerülő máltai játszótér is. Kulturális rendezvények, koncertek stb. szervezése.
 
– Sport – azon emberek (nem törvényszerűen csak gyerekek, illetve fiatalok), akik sportolnak, nagyságrendekkel kisebb eséllyel lesznek szenvedélybetegek. Emiatt mind az iskolákban, mind az egyéb közösségekben minél több lehetőséget kell biztosítani sportolásra. A jégcsarnok és az uszoda fenntartása mellett nagyobb hangsúlyt kell kapjon az olcsóbb tömegsport.
 
– Ismeretterjesztés, prevenció – szintén mind az oktatásban, mind az egyéb közösségekben nagy súlyt kell fektetni a különböző szenvedélybetegségek bemutatására, kialakulásukra, következményeikre. Mindemellett emberközpontú, empatikus módon kell kezelni a már függőket.
 
– Értékközvetítés; az erőszak mint érdekérvényesítés elvetése. Iskolai előadásokon, foglalkozásokon lehet erősíteni az erőszakmentesség, tolerancia, nyitottság eszméjét. A médiumokból áradó hamis értékeket és erőszakot meg kell próbálni ellensúlyozni az élet minden területén.

2 hozzászólás “Bűnmegelőzésről bővebben” bejegyzéshez

 1. Remélem, a közösségi rendőrség megvalósításának szándéka valóban komoly elhatározás! Már az Európa Tanács is sok éve szorgalmazza, sőt ajánlja. Az EU EBESZ pedig éppen jelenleg vár konkrét kérdésekre konkrét válaszokat, tanulmányozva, hogy hol is tart országunk. Hogy hol is tartunk? Tragikusan – jóformán – sehol. Pedig ha számos országban remekül működik, sőt a lakossági elégedettséghez vezető egyik út ez, mielőbb tenni kell érte! Én is ezen vagyok:

  kibogozom.blogter.hu/430851/biztonsag_partnersegben

  A Rendészeti Megelőzési Társaság mellett létrejövő Országos Biztonsági és Bűnmegelőzési Műhely is éppen ezen munkálkodik.
  Lehet csatlakozni, a kézikönyvet kérni, és megtudni a valós elgonoldásokat, benne az EU közösségi rendészeti szakértő ismereteit is.
  Miután pedig van már a Nemzeti ügyeknek Tárcaközi Bizottsága, az ország biztonsága, benne a helyi közösségek biztonsága NEMZETI ÜGY kell, hogy legyen, fel kell emelni a témát a nemzeti ügyek mellé!
  A jelenleg folyó Alkotmányban is meg kell jelennie annak, hogy a rendőrségnek az emberi jogokért való cselekvése is a feladata kell, hogy legyen, s ezt most azonnal, mielőbb be kell vinni az Alkotmányba. A franciák a Rendőrség modernizációjáról szóló törvénnyel indították a folyamataikat, a finnek egy Nemzeti biztonsági szakpolitikát majd stratégiát, benne egy nemzeti közösségi rendészeti szakpolitikát és nemzeti közösségi stratégiát alkottak.
  Mire várunk, ha változást akarunk? Nem csak lent kell indítani a folyamatokat, hanem elsősorban a PARLAMENTI PÁRTOK EGYEZSÉGE ÉS KÖZÖS SZÁNDÉKÁRA VAN SZÜKSÉG -ENÉLKÜL NEM KÉPES SEMMI VÁLTOZNI.
  Fogjunk össze a változásokért, bírjuk rá a Parlamenti pártokat. S hogy hol is kellene kezdeni? A blogcímem elárulja:
  kibogozom.blogter.hu/archive

  Üdvözlettel – HM

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük