Mikor fordulhatunk a Rendvédelmi Osztályhoz segítségért?

Meguntuk, hogy a FIDESZ-MSZP városvezetést nem érdekli Pesterzsébet közrendje, közbiztonsága és nem akarja vagy nem tudja kezelni a problémákat!

A Közösen Pesterzsébetért képviselői csoport átalakította a bizottsági struktúrát és a közbiztonság kérdését az így átalakított ellenzéki többségű Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság hatáskörébe helyezte át.

Tavasszal pedig belevágtunk egy hosszú és munkás folyamatba, aminek reményeink szerint az lesz a következménye, hogy az idei nyár végére már érezhető lesz a változás köztereinken. A bizottság elnökeként hamarosan jelentkezem is az elmúlt hetek-hónapok döntéseivel, módosításaival.

A közös munkában szerepe lesz a rendőrségnek, a kerület rendvédelmi osztályának, s persze nekünk itt élőknek is. A saját és környezetünk biztonságáért, közterületeink tisztaságért ugyanis mi magunk is tehetünk.

Ezért szeretném első körben megosztani a kérésünkre elkészült szakmai anyagot arról, hogy mely szabálysértések, közigazgatási szabálysértések tapasztalása esetén fordulhattok a Rendvédelmi Osztályhoz segítségért.

Pesterzsébeten, a lakossági bejelentések, és a járőrszolgálatok tapasztalatai alapján az alábbi SZABÁLYSÉRTÉSEK a legjellemzőbbek:

·       Koldulás (Szabs.tv. 185. §):

Aki gyermekkorú személy társaságában koldul, illetve aki közterületen vagy nyilvános helyen, olyan módon koldul, hogy a járókelőket, illetve a nyilvános helyen jelenlévőket pénz átadása céljából leszólítja, továbbá az is, aki házról házra, illetve lakásról lakásra járva kéreget, szabálysértést követ el.

 • Közerkölcs megsértése (Szabs.tv. 192. §):

Aki a közterületen, nyilvános helyen vagy közforgalmú közlekedési eszközön a közerkölcsbe ütköző magatartást tanúsít, szabálysértést követ el. 

·       Veszélyeztetés kutyával (Szabs.tv. 193.) §:

Aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – segítő kutya kivételével – szállítja, vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – segítő kutya kivételével – beengedi, illetve beviszi, szabálysértést követ el.

A tényállás alapján megjegyzendő, hogy a belterület közterületén póráz nélküli kutya vezetés nem szabálysértés, így ebben az esetben helyszíni bírságot közterület-felügyelőink nem tudnak kiszabni, azonban jelen cselekmény a 41/2010. (II.26) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdése alapján jogsértő, mely miatt kizárólag közigazgatási hatósági eljárást tudunk kezdeményezni. 

·       Csendháborítás (Szabs.tv. 195. §):

Aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el.

Figyelembe véve, hogy közterület-felügyelőink csak közterületen rendelkeznek hatáskörrel intézkedést kezdeményezni, csendháborítás szabálysértés esetén akkor tudunk eljárni, ha az közterületen történik.

·       Köztisztasági szabálysértés (Szabs.tv. 196. §):

Aki a közterületet, a közforgalom céljait szolgáló épületet, vagy a közforgalmú közlekedési eszközt beszennyezi, a felügyelete alatt lévő állat által az a) pontban megjelölt helyen okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, szabálysértést követ el.

Megjegyzendő, hogy hulladék közterületre történő elhelyezése nem szabálysértés, jelen jogsértés miatt a II. pontban leírtak az irányadók. 

·       Szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilalmának megszegése (Szabs.tv. 200. §):

Akia szeszes ital árusítására vagy a közterületen történő fogyasztására vonatkozó – törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott – tilalmat megszegi, vendéglátó üzletben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére szeszes italt szolgál ki, a szeszes ital eladása során közterületen vagy nyilvános helyen szemmel láthatóan részeg állapotban lévő személynek szeszes italt szolgál ki, közterületen vagy nyilvános helyen fiatalkorút szándékosan lerészegít szabálysértést követ el. 

·       Jogosulatlan közterületi értékesítés (Szabs.tv. 200/A. §):

Aki közterületen a közterület tulajdonosának hozzájárulása nélkül árusít, szabálysértést követ el. 

·       Tiltott fürdés (Szabs.tv. 202/A §):

Aki tiltott helyen fürdik, szabálysértést követ el. 

·       Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése (Szabs.tv. 224. §):

Aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben (a továbbiakban: KRESZ) meghatározott közúti közlekedés szabályait megszegi, ha a 217-222. §-a szerinti szabálysértés nem valósul meg, szabálysértést követ el. A KRESZ 40-41. §-ának, valamint más megállási, várakozási vagy táblával jelzett behajtási tilalom, vagy korlátozás megszegése esetén a közterület-felügyelő is szabhat ki helyszíni bírságot.

Megjegyzendő, hogy a Szabs.tv. ide vonatkozó tényállása az általános megállási és várakozási szabályokat vonja szabályozási körébe. Mindezek mellett közterület-felügyelőink jogosultak a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. § (1) bekezdés kg) pontjában meghatározott behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra vonatkozó szabályok megszegőivel szemben közigazgatási bírságot kiszabni.

Közigazgatási szabályszegések

A különböző igazgatási jogszabályok számos olyan szabályszegést vonnak szabályozási körükbe, melyeket szintén a rendvédelmi osztály ellenőriz. Egyes esetekben közterület-felügyelőink rendelkeznek jogosultsággal helyszíni bírság kiszabására más esetekben jegyzőkönyv felvételével kezdeményezhetik közigazgatási hatósági eljárás lefolytatását. Ezek közül a legjellemzőbbek:

 • Intézkedés a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szabályainak betartatásában, hulladékgazdálkodási szabályszegések elleni hatékony fellépés: Kerületünkben kiemelt problémát jelent a lakossági hulladék közterületre történő elhelyezése, mely hulladékgazdálkodási eljárást von maga után. Az eljárást a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztálya folytatja le. Mindezek jegyében hulladékgazdálkodási eljárást, illetve hulladékgazdálkodási bírságot von maga után a lakossági, települési, lom, illetve egyéb hulladék akár a közterületekre, akár a szelektív hulladékgyűjtők mellé történő elhelyezése A közterület-felügyelők a jogszabálysértő módon elhelyezett települési hulladék, szemét visszaszorítása érdekében kiemelten ellenőrzik a lakossági panaszok alapján leginkább sújtott környékeket, szúrópróbaszerű, illetve visszatérő ellenőrzések, folyamatos megfigyelések végrehajtásával, továbbá térfigyelő kamerák képeinek folyamatos figyelésével, elemzésével.
 • Budapest Főváros Közgyűlésének, Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 4/A. § alapján, az avar és kerti hulladék tekintetében Budapest Főváros közigazgatási területén az ingatlan tulajdonosoknak, használóknak a következőképpen kell eljárni:
 • elsősorban helyben komposztálni kell,
 • másodsorban a háztartási hulladéktól elkülönítetten, a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltató (Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.) által forgalmazott, erre a célra szolgáló zsákban gyűjteni, melyet a közszolgáltató elszállít,
 • elégetni tilos, kivéve, ha arra egyébként külön jogszabály alapján hatóságilag elrendelt intézkedésként kerül sor.

Avar és kerti hulladék elégetése esetén közterület-felügyelőink közigazgatási hatósági eljárást kezdeményeznek.

 • A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdés da) illetve db) pontjai alapján: A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – nem szabad dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt használniközterületnek minősülő,

da) a gyalogosforgalom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt légterű közforgalmú közlekedő összekötő terekben, valamint közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül,

db) a közforgalmú vasúti szolgáltatás nyújtására szolgáló vasúti üzemi létesítmények és a vasúti pálya tartozékainak személyforgalom számára megnyitott területein, közösségi közlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített, illetve erre kijelölt megállóban, várakozóhelyen, illetve helyiségben, valamint nyílt légterű megálló, várakozóhely esetén annak külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül, azzal, hogy ha a dohányzási korlátozás alá tartozó terület külső határvonala nem állapítható meg egyértelműen, akkor a dohányzás a megállót vagy várakozóhelyet kijelölő táblától vagy más jelzéstől számított 5 méteres sugarú körnek megfelelő körzetben tilos.

Jelen szabályok megszegése esetén közterület-felügyelőink helyszíni bírság kiszabására is jogosultak.

 • Intézkedés Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 23/2015. (IX. 21.) Önkormányzati rendeletében meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő szabályszegésekben. Közterület-felügyelőink jogosultak valamennyi közösségi együttélés szabályait sértő szabályszegéssel szemben fellépni, így a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki:
 • nem gondoskodik az ingatlana előtti járda, valamint a járda és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, gyom- és síkosság-mentesítéséről, a hó eltakarításáról,
 • az ingatlanán belüli terület gondozásáról, tisztántartásáról és gyommentesítésérő oly mértékben nem gondoskodik, hogy az alkalmas arra, hogy mások egészségét, vagyonát veszélyeztesse,
 • nem gondoskodik a beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről;
 • nem gondoskodik az ingatlanáról a közterületre benyúló fák, bokrok és élő sövény szakszerű gondozásáról,
 • közterületen lévő növényzetet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldfelületek egyéb elemeit, tartozékait, felszerelési tárgyait bármilyen módon szakszerűtlenül kezeli, gondatlanul megrongálja, károsítja vagy elpusztítja,
 • zöldterület fenntartását akadályozó tevékenységet folytat,
 • Pesterzsébet közigazgatási területén lévő közterületet rendeltetésétől eltérő módon, önkormányzati rendeletben előírt hozzájárulás nélkül, attól eltérően, illetve azt meghaladó mértékben használja,
 • hirdetményt, plakátot vagy egyéb hirdetés céljára szolgáló ábrázolást az e célra ki nem jelölt helyen helyez el, vagy létesít,
 • közterületen járművek parkolását, illetve közlekedését akadályozó tárgyakat elhelyez,
 • magántulajdonban lévő ingatlan területéről szennyvizet közterületre szándékosan kivezet,
 • a tulajdonában álló épület fizikai és műszaki állapotát olyan mértékben elhanyagolja, hogy az elhanyagolt építményről lehulló részek, tárgyak mások testi épségét, vagyonát veszélyeztetik.
 • engedély nélkül utat elzár, az úton, az alatt vagy a felett építményt vagy más létesítményt, illetőleg ezekhez csatlakozást létesít,
 • utat engedély nélkül felbont vagy elfoglal,
 • az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza vagy az árkot (átereszt) szennyezi,
 • az úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükségtelenül ráhajt vagy azt szétszórja,
 • az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettségét megszegi,
 • természeti és védett természeti területen az engedélyezett közlekedési útról letér,
 • az utat vagy az út műtárgyát gondatlanul megrongálja.
 • aki arról nem gondoskodik, hogy az eb a tartási helyét, vagy az ebtartó ingatlanának határait felügyelet nélkül ne hagyhassa el,
 • aki az eb kiharapásának megakadályozását szolgáló kerítésről nem gondoskodik,
 • aki a felügyelete alatt álló ebet a kijelölt kutyafuttató területén úgy engedi szabadon, hogy az a kutyafuttató határait elhagyhatja, illetve a szomszédos közterületre átharaphat,
 • aki közintézménybe állatot – a vakvezető, illetve a segítő kutyát kivéve – bevisz vagy beenged, amennyiben az állat zavarja a közintézmény működését, vagy ha az intézmény házirendje erről rendelkezik,
 • aki Pesterzsébet Önkormányzata által kijelölt közterületi zöldterületre e rendelet 2. melléklete szerinti kihelyezett tiltás esetén- a vakvezető, illetve a segítő kutyát kivéve – bevisz vagy beenged,
 • aki az általa tartott állattól származó, a lakóingatlan közös használatú területén található szennyeződést nem takarítja el,
 • aki közterületen gazdátlan állatot etet. (Ez alól a kivételt képez kóbor macska, kutya, vadászgörény etetése, amennyiben az etetés az állat befogásának céljából történik, és az etető biztosítja a kóbor állat megfelelő elhelyezését vagy tartását. Ez alól kivételt képez énekesmadarak etetése, amennyiben az madáretetőben és rendszeres időközönként történik.)
 • zárt játszótér, sportpálya vagy egyéb sportolás céljából létrehozott szabadtéri létesítmény (a továbbiakban együtt: játszótér és sportlétesítmény) területén 22.00 és 06.00 óra között tartózkodik,
 • a játszóterek és sportlétesítmények berendezéseinek nem rendeltetésszerű használatával kárt okoz,
 • a játszóteret és sportlétesítményt az adott játszótérre és sportlétesítményre előírt mindenkori házirendtől eltérően használ.
 • Üzemképtelen járművek elszállítása. Kerületünkben kiemelt problémát jelent a lejárt műszaki vizsgájú vagy hatósági jelzés nélküli gépjárművek közterületen történő tárolása. A jogellenes állapot megszüntetése érdekében, járőrszolgálat rendszeresen figyeli, ellenőrzi, feltérképezi jelen gépjárműveket. A közterületi ellenőrzéseken talált üzemképtelen gépjárműveken a Rendvédelmi Osztály értesítést helyez el, melyben felszólítja a gépjármű üzembentartóját a jogellenes állapot megszüntetésére, mely megvalósulhat a gépjármű műszaki vizsgáztatásával, vagy a gépjármű közterületről történő eltávolításával. Amennyiben az értesítés elhelyezésétől számított 10 napon belül a gépjármű üzembentartója vagy tulajdonosa nem gondoskodik a jogellenes állapot megszüntetéséről, úgy a Rendvédelmi Osztály a gépjárművet a közterületről elszállítással eltávolíthatja.

3 hozzászólás “Mikor fordulhatunk a Rendvédelmi Osztályhoz segítségért?” bejegyzéshez

 1. Szia Képviselő Úr!
  Én még idetenném a Határ úton rendelő lányokat is a hozzájuk tartozó úriemberekkel együtt.

  Köszi

  Káip Robi

  1. Kedves Robi!

   Szerintem szerepel a listában közerkölcs, utcai italozás és szemetelés.

   De ha úgy érzed hiányos vagy maradtak még kérdéseid a rendvédelmi osztály feladataival és jogkörével kapcsolatban, akkor ha megírod szívesen utánajárok.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük